สมุทรปราการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสาร

สมุทรปราการ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID–19)

*****เมื่อเวลา 11.00น.วันที่ 25 มี.ค.2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวง คนนาคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมกันแถลง ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 00.00 – 23.59 น.)

  1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 369 เที่ยวบิน แบ่งเป็น

1.1  เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 210 เที่ยวบิน

–  ขาออกจำนวน 106 เที่ยวบิน

–  ขาเข้าจำนวน 104 เที่ยวบิน

1.2  เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 159 เที่ยวบิน

–  ขาออกจำนวน 78 เที่ยวบิน

–  ขาเข้าจำนวน 81 เที่ยวบิน

  1. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 27,596 คน

2.1  ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 16,282 คน แบ่งเป็น

–  ผู้โดยสารขาออกจำนวน 13,798 คน

–  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 2,484 คน

2.2  ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 11,314 คน แบ่งเป็น

–  ผู้โดยสารขาออกจำนวน 3,447 คน

–  ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 7,867 คน

*****เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 85.3 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 66.1

*****ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,484 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI แต่เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งตรวจ 9 คน รอผล Lab  ผู้โดยสารขาเข้าชาวต่างชาติที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามที่กำหนดและถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 18 ราย สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 46 คน จำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 20 ราย ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

*****ทั้งนี้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน  KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 132 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 46 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 16 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

*****นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ยังได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 13,798 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI รวมถึงได้มีการเก็บตัวอย่างบุคลากรใน ทสภ. ส่งตรวจ จำนวน 2 คน โดยอยู่ในระหว่างรอผล Lab

***********************************

วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925