นครปฐม งดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564

จังหวัดนครปฐม งดจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมพิจารณาการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกุฏิเจ้าจอมฯ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม

ตามที่วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดวันทางจันทรคติ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันเริ่มงานถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันสิ้นสุดงาน รวมงาน 9 วัน 9 คืน เป็นประจำทุกปี สำหรับในปี พ.ศ. 2564 จะตรงกับวันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงได้มีการจัดประชุมพิจารณาในการจัดงานครั้งที่ 1 ไปแล้ว

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รอดูสถานการณ์ โดยในส่วนของการประชุมพิจารณาฯครั้งที่ 2 นี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ งดจัดงานเทศกาลฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ประกอบกับยังคงมีกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตามพรก.ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มากในพื้นที่จังหวัดนครปฐม