ตรัง จัดหางานจังหวัดวางมาตรการคุมเข้มการนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน

จัดหางานจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตรัง วางมาตรการคุมเข้มการนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน เพื่อต่อใบอนุญาตทำงาน โดยมาการตรวจวัดไข้ ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย และนั่งห่างกัน 2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด -19
ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ตามที่จังหวัดตรัง ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดตรัง เพื่อขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา โดยเปิดศูนย์ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้นายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงาน ต้องนำแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่มาต่อใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนเกินระยะเวลากำหนด ทั้งนี้ใบอนุญาต จะทำงานต่อได้อีก 2 ปี กรณีนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีโทษตามความหนักเบาของความผิด ตั้งแต่ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดตรัง กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในจังหวัดตรัง มีมากกว่า 3 พันคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทั้งนี้จะสิ้นสุดการขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ ในขณะนี้ นายจ้างหรือผ็ประกอบการได้นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2 พันคน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ทางจัดหางานจังหวัดตรัง ได้ประสานนายจ้างและผู้ประกอบการ ให้นำแรงงานมาตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อลดความแออัด และเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งจุดคัดกรองแรงงานที่จะเข้ามาทำการขึ้นทะเบียนต่อใบอนุญาต ต้องใช้เจลล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดไข้ อย่างเข้มงวดและต้องนั่งห่างกันระยะ 2 เมตร อย่างไรก็ตามหากนายจ้างและผู้ประกอบการที่ยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จ สามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจักหางานจังหวัดตรัง หรือ สายด่วน ผู้ใช้แรงงาน 1546
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง