พมจ.ปทุมธานี ร่วมอำเภอธัญบุรี เปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ

พมจ.ปทุมธานี ร่วมอำเภอธัญบุรี เปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อเวลา 9.00น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์2563ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี60 พรรษา(คลองหก) อำเภอธัญบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดย มีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางเบญจมาศ สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ปลัดอำเภอธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอธัญบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน/คัน ร่วมปั่นจักยานเพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสในชุมชนการเคหะคลองหกจำนวน 17 ราย
นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี กล่าว่าโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข ให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ด้านนางเบญจมาศ สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี กล่าว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้มีดำริเพื่อสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป