กาญจนบุรี สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจัดงาน”สานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563″

CDD@KAN>>> 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มาเป็นประธานในงาน”สานสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563″ เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี การสถาปนาสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายภาคีการพัฒนาในทุกระดับ ผู้ร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ ประธานสมาคมศูนย์ประสานฯ (ศอช.จ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้


1.เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีของการก่อตั้งศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
2.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. ผู้นำชุมชน
3.เพื่อประชาสัพันธ์งานศอช.จ.ให้บุคคลทั่วไปรับทราบและรู้จักองค์กรนี้
4.เพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่เสียสละอุทิศตนทำนเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1.การร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนจากเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนและเครือข่าย
2.การแสดงของสตรีจากตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา 2 ชุด
3.การแสดงนิทรรศการผลงานของ ศอช.จ.
4.การมอบโล่เชิดชูเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้นำชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 20 ราย


ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเปิดงานและแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติที่ได้อุทิศตน เสียสละเวลา สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมเป็นที่ประจักษ์ และขอให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป และชื่นชมการทำงานของคณะกรรการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนที่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานหลักของสังคม ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ จะต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ และถ้าทุกชุมชนท้องถิ่นมุ่งมั่นดำเนินการ ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทางและเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด
การจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิด “นักพัฒนาชุมชน” ที่มีจิตใจมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนต่อไป