นนทบุรี เลขาธิการสภาการศึกษาบรรยายธนาคารหน่วยกิตจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

นนทบุรี   เลขาธิการสภาการศึกษาบรรยายธนาคารหน่วยกิตจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้จัดการประชุม PAT QUARTERLY REVIEW เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน โอกาสนึ้ ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “ ธนาคารหน่วยกิตกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ” โดยกล่าวถึงเจตนารมณ์ของระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองจากการที่มีความเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทำงาน ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนใหม่ได้ตลอดเวลา โดยมีหลักการของระบบธนาคารหน่วยกิตคือ การเทียบโอนได้ , การประเมินต้องหลากหลาย , พัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพได้ , เปลี่ยนอาชีพได้ , สามารถเรียนในช่วงเวลาที่สะดวกและสะสมได้ ส่วนเป้าหมายและการเชื่อมโยงระบบธนาคารหน่วยกิตคือการก้าวไปสู่ Micro Credential Credit Bank ซึ่งจะมีความหลากหลาย ,การเทียบโอน,การดำเนินงาน,การมีส่วนร่วมและการยอมรับมาตรฐานระหว่างกัน, มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบดูแลโดยตรง, สามารถเชื่อมโยงการศึกษาได้ทั้งระบบ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา พ.ศ.2567 เพื่อช่วยลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ให้เกิดการพัฒนาตนเองด้วยความเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทำงานได้ต่อไป หลังจากนั้น นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาหลัก3ด้านคือ Educational Innovation, Educational Chef และ Laboratory Vocational ให้ความสำคัญในเรื่องของการสรรหา , การเรียนการสอน และการดูแลรักษาผู้เรียน ในด้านการดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกครูฟูมฟัก ให้บุคลากรได้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ผู้เรียน ส่วนด้านการเรียนการสอนให้ครูมีความพร้อมในเรื่อง Teaching,Coaching และ Facilitator .