นนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษา

นนทบุรี  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการฝึกวิชาชีพด้านกาแฟเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมหารือกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถึงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เป็นการติดตามประเมินผลการศึกษาจากโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศโดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา , นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ร่วมการหารือ

จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกันเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Coffee Training Center : P-CoT) โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าศูนย์แห่งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรม CSR ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เพื่อให้บริการบุคลากรและชุมชนใกล้เคียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกวิชาชีพการชงกาแฟให้บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดทักษะความชำนาญจนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง ทางด้านนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาและการฝึกวิชาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชน ความร่วมมือระหว่างกันมีส่วนสำคัญช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษา มีงานทำที่มั่นคง โดยเฉพาะการเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป .