มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กวาด 4 รางวัลในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กวาด 4 รางวัลในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลในการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5


1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเครื่องดื่ม cocktail
2. รางวัลชมเชย การผสมเครื่องดื่ม cocktail
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย
4. รางวัลชมเชย การบริการอาหารและเครื่องดื่ม