สมุทรปราการ    เลขานุการ รมว.ศธ.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

สมุทรปราการ    เลขานุการ รมว.ศธ.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันอออก
*****เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันอออก โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน รวมทั้งผู้แทนนายยกองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ภาคกลางและภาคตะวันอออกทั้ง 60 เขต) ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษในภูมิภาคทุกจังหวัด ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
*****-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2455 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำ ชักจูงให้เด็กไทยสมัยนั้น ให้เอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเป็นทางเลือกของอาชีพต่างๆ และป้องกันการที่เด็กทั้งหลาย พากันไปเป็นเสมียนหรือเข้ารับราชการน้อยลง โดยได้มีการดำเนินงานติดต่อกันมาเกือบทุกปียกเว้น ในปีที่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่เอื้ออำนวย และมีการเปลี่ยนชื่องานหลายครั้งในระยะแรกๆ มีการจัดงานเฉพาะในส่วนกลางจนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2534 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 44 ถือเป็นครั้งพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือการเริ่มจัดงานใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง


***** นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) กล่าวว่า สำหรับปีนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 69 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ที่จะยกระดับคุณภาพของการศึกษา โดยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้าน ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้ “ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ทุ่มเท มุ่งมั่นในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน และขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเวทีทางวิชาการ
ให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ระดับชาติ และระดับสากลต่อไป
*****************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925