ปทุมธานี   จัดอบรมโครงการ Food and Beverage innovation ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน“นวัตกรรม”

ปทุมธานี   จัดอบรมโครงการ Food and Beverage innovation ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน“นวัตกรรม” เคล็ดลับสร้างมูลค่าสินค้า วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำ โครงการ Food and Beverage innovation ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหารหรืออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักการนำอุปสงค์นำการค้า โดยภายในโครงการจะมีการจัดกิจกรรม์มากมายเช่นการประชุมกลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติการ (Work Shop), การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ความรู้ค้นเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมอาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม,ซึ่งได้น้ำวัตถุดิบในจังหวัดปทุมธานีมาพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมโดยน้ำวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีและมีการ เพาะปลูกในจังหวัดปทุมธานีมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าได้จนเกิดเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์


สำหรับ “นวัตกรรม” (Innovation) หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ หรือการปรับปรุงจากสิ่งเดิม ที่เกิดจากการนำความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าต่อลูกค้า องค์กร และสังคม” หรือหมายถึง “ทำสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม” แท้จริงแล้ว นวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินค้าและ บริการใหม่ ๆ หรือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเพียงอย่างเดียว ทำให้จุดประกายความคิดว่า หากสินค้าวิสาหกิจชุมชน กล้าที่จะนำ “นวัตกรรม” ใส่เข้าไปในสินค้าของชุมชนก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า และขยายช่องทางการตลาดได้ทั้งในประเทศและระดับโลกได้อย่างดี
วิสาหกิจชุมชน มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หากใส่นวัตกรรมเข้าไปผลที่ได้รับจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
สินค้าต้นแบบ (Prototype) 10 รายการแล้วพบกัน เร็วๆนี้กับสินค้านวัตกรรม
1.ก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีซดรายกึ่งสำเร็จรูป
2.ผลไม้ฟรีซดรายอัดเม็ด
3.ชาดอกบัวผสมใบเตย
4.แกงส้มมอญสำเร็จรูป
ร.เครื่องดื่มน้ำข้าวกลํ้องพลาสเจอร์ไรซ์
6.นมกล้วยหอมโปรตีนสูง
7.ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
8.ซอสเมล่อน
9.ไส้เบอร์เกอร์ปลาดุกสมุนไพรแช่เยือกแข็ง
10.กล้วยน้ำว้าแช่เยือกแข็ง CUBE Ball
ชมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=5vKAxW-BPwU&feature=youtu.be