ราชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อยบริการตรวจ สุขภาพประชนประจำปี

อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี.
ณ.ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองข่อย เมื่อเวลา08.30น
คณะเจัาหน้าที่ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี..โดยการนำของของนายตระกูล ประถมพัฒนากาญน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นำทีมของเจ้าหน้าที่ ร.พ.ออกมา บริการตรวจ สุขภาพประชนประจำปีในโครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโรหิตสูง และโรคเบาหวาน ให้กับประชาชนในตำบลคลองข่อย เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิด  อย่างทั่วถึง โดยมีคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ออกมาให้การบริการได้แก่ คุณดารณี คงชีพ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 2 คุณจุฑามาศ อินแดง นักวิชาการ 3 คุณนงลักษณ์ สุวรรณบัติ นักวิชาการ 4 คุณพัชรี สีสุวะ แพทย์แผนไทย 5 คุณจงรัก เดือนเก่า พนักงาน ช่วยการพยาบาล 6 คุณขวัญเรือน เรื่องพยัคฆ์ พนักงานช่วยการพยาบาล และยังมีคณะ อสม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยบริการ โดยการนำของ คุณสุภาวดี พึ่งเผ่าพันธุ์ ประธาน อสมหมู่ที่ 3 ตำบลคลองข่อย และคุณธำรงค์ ศักดิ์ กิ้งฮง คุณอำไพ สมจิตร คุณสมยังประยูร คุณเรวดีกล้องเจริญ คุณจิรทีปต์ ภูมิอัคโข คุณโชติกา ภูมิอักโข รวม 7 ท่าน ที่เดินทาง มาร่วม ให้การบริการ แบบใกล้ชิด กับพี่น้องประชาชน ชาวบ้าน ตำบลคลองข่อย ที่เข้ามาใช้บริการ ตรวจสุขภาพ ในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการถึง 95 คน ที่มาใช้บริการต่างเอ่ยปากชื่นชมว่าบริการได้รวดเร็วดีไม่เสียเวลารอคอยนาน ในวันนี้ที่หมู่ 3 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี.

สุรพันธ์ ตันกำเนิด (ดีเจตัอย)
รายงาน.