นครปฐม มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562  ที่ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา1จังหวัดนครปฐม

นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ทุกประเภท ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 109 ทุน ซึ่งมีฐานะยากจน  และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายอมร เผ่าเมือง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา1จังหวัดนครปฐม ในนามของผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท  ในจังหวัดนครปฐม  คณะผู้บริหารฯ ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา1จังหวัดนครปฐม  ร่วมพิธี และมีตัวแทนผู้ปกครอง เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา1จังหวัดนครปฐม  ที่เข้ารับทุน กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยในปีการศึกษานี้ทรงประทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดนครปฐม จำนวน 109 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 545,000 บาท และมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหนึ่งเป็นผู้ประสานการดำเนินการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว

พร้อมกันนี้ นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ได้น้อมนำพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถึงผู้ได้รับทุน มีความว่า ขอแสดงความดีใจกับผู้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป