อยุธยา คณะกรรมการเดินทางมาตรวจประเมินผลงานยุวเกษตรกรระดับภาค เพื่อที่จะยกระดับไปสู่ระดับประเทศ

คณะกรรมการเดินทางมาตรวจประเมินผลงานยุวเกษตรกรระดับภาค เพื่อที่จะยกระดับไปสู่ระดับประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. นาย ศุวบูรณ์ ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับ นายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย นาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ นางสาว ณัฎฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้ม ให้การต้อนรับคณะการตรวจประเมินผลงานยุวเกษตรกรระดับภาค เข้ารับการประเมินเพื่อที่จะยกระดับไปสู่ระดับประเทศ ภายในการประเมิน ที่โรงเรียนหนองน้ำส้ม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม สร้างประสบการณ์ เสริมทักษะชีวิต นำนักเรียนชายจำนวนกว่า50คน ได้ลงทำการทำแปลงนา ด้วยการลงทำนา ในแปลงนาใกล้โรงเรียน สมาชิกยุวเกษตรกร ได้ลงฝึกปฏิบัติการทำนา ทำเทือก ทำร่อง หวานเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.3-1ปทุม โดยใช้ผืนนาของ กำนันเฉลา จำแนกวุฒิ สร้างประสบการณ์ และทักษะชีวิต ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ ลูกๆหลานชาวตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย ที่โชคดีกว่าใครที่ได้เรียนรู้กับวิธีชีวิตชาวนาที่แท้จริง ปฎิบัติจริง ทำจริง ในแปลงนา.

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ยังดำเนินการ ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มที่ว่า เรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผลิตอาหารปลอดภัย สร้างรากฐานการผลิต สู่ตลาด AEC กลุ่มปลูกจิตสำนึกให้สมาชิก มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม กลุ่มได้แบ่งสมาชิกกลุ่มย่อย ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการประมง เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย กบ ด้านการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ห่านเพื่อกำจัดวัชพืช การปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาล ด้านเคหกิจเกษตร แปรรูปผลผลิต ทำให้ปลาดุกร้า ไข่เค็ม กล้วยเบรคแตก เห็ดสวรรค์ ทำให้สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การทำงาน มีภาวะผู้นำ เกิดรายได้ระหว่างเรียน ดำเนินการจัดการผลผลิตผ่านกระบวนการรวมกลุ่มสหกรณ์ สิ่งต่างๆเหล่านึ้จะทำให้เยาวชนตระหนักและจะรักในการประกอบอาชีพเกษตรกรตลอดไป.