มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลเปิดโครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 1

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พร้อมด้วย พระอาจารย์ ดร.พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญญู และ พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวังโส เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตุประสงค์ ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และวัดเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์