สมุทรปราการ   แม่บ้านมหาดไทยเปิดงานกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมุทรปราการ       แม่บ้านมหาดไทยเปิดงานกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
***** เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2562 เวลา 9.30 น. นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ, ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ,หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการร่วมเปิดงาน โดยมี น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

***** นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มมากขึ้นทั้งมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศและขยะมูลฝอยอันเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการของเราและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะสามารถป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาลงได้ นอกจากจะด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องแล้ว

ยังจะต้องรณรงค์ให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้แนวคิด “Green Young Blood ;

คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว”เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักและให้ร่วมมือกันกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ปลูกฝังให้ทุกคนเห็นคุณค่าและหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 31 พฤษภาคม – 12มิถุนายน 2562 เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเกมส์ การให้ความรู้ และปลูกฝังข้อคิดจากวัยรุ่นต้นแบบ ศิลปิน ดารา โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทร-ปราการ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์


***** ด้านนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการประธาน ในพิธี กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ประกอบกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ อย่างไม่ประหยัดและขาดความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและปัญหาอื่นๆ ซึ่งเป็นภาวะการณ์ที่กระทบ กระเทือนต่อคนจำนวนมาก


***** กิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก เชื่อว่านักเรียนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ สิ่งดีๆ และมีหัวใจสีเขียว เช่นเดียวกับหัวข้อของโครงการที่ว่า “คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว” ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทุกคนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรดีปราการร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน จะได้รับความรู้และสิ่งดีๆ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างสมุทรปราการ ให้บ้านเราเป็นเมืองน่าอยู่มากยิ่งๆขึ้นไป
****************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925