ราชบุรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน.

ราชบุรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน.
ที่วัดเขาวังพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายกองต์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานเดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน สำหรับโครงการดังกบ่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการร่วมกับคณะกรรมการวัดเขาวังพระอารามหลวง เน้นในหลักธรรม การดำรงชีวิต ประจำวัน ของเด็กและเยาวชน จ.ราชบุรี

 

 

ทั่วทุกอำเภอ 10 อำเภอ ของทุกปี ปีละ 5 รุ่น จำนวน 1,687 คน มีกิจกรรมปฎิบัติธรรม ถือศิล สมาธิ และเรียนรู้หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเยาวชนของชาติให้มรจิตรใจอ่อนน้อม ยึดหบักธรรมในการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขต่อไปในอนาคต.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี