จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่อาคารอเนกประสงค์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (เขาแปะช้อย) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานตรัง เปิดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยเปิดกรวยกระทรงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอ่านประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมรับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงการพระราชพิธีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของจังหวัด และชมการแสดงของนักเรียน โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานต่างมีความสำนึกและปิติซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จังหวัดตรังจัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2262 ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง