นครปฐม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี อีกทั้งมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน อาทิ ด้านการศาสนา ด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดและสวยงาม

…………………………….
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ-ข่าว