มทร.รัตนโกสินทร์ ทำMOUกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิและเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม และเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคคล คณาจารย์ นักวิชาการ ภาคประชาชน รวมถึงนักศึกษาร่วมกันในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์


โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 252 ชั้น 5 อาคาร 108 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR