นครปฐม อบจ.ร่วมกับ สปสช. มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน

เมื่อวันที่27กันยายน2566 ที่โรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกอบจ.นครปฐมเป็นประธาน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)เขต 5 ราชบุรี นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุลนพ.สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน

โดย นพ.ทินกร ชื่นชม กล่าวรายงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสามพราน แพทย์ พยาบาล และนักกายบำบัดร่วมพิธี
ตามที่โรงพยาบาลสามพรานได้ดำเนินการดูแลสุขภาพประชากรในความรับผิดชอบด้วยความตั้งใจโดยตลอด ซึ่งปัญหาสำคัญในปัจจุบันคือสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ พบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ที่
ต้องได้รับการช่วยเหลือ ด้านต่าง ๆ 195 คน ในเขตความรับผิดชอบของเครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน

ซึ่งวันนี้เป็นการมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ให้กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯโดยผ่านทางรพ.สต.ในเขตอำเภอสามพรานจำนวน19แห่ง

และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้านต่างๆ มีการเคลื่อนไหวที่ดีมากขึ้น ลดภาวะการติดเตียงหรือพิการซ้ำซ้อน  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนหรือทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด เพื่อใช้ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย