นนทบุรี พม.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ,นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ,นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพีออลล์จำกัด(มหาชน),นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมในพิธี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

เพื่อสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการให้และเสียสละ โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างความตระหนัก และแรงบันดาลใจในการเป็นพลเมืองดีของสังคม (Active Citizen) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้ต่อปัญหาทางสังคม โอกาสนี้ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ได้กล่าวต้อนรับและบริษัทซีพีออลล์พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี ให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษามีงานรองรับต่อไป การสนับสนุนทุนการศึกษายึดหลัก3ประโยชน์คือ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร


ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวแสดงความยินดี ถึงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายให้เยาวชน กลุ่มคนรุ่นใหม่  New Generation ซึ่งเป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่มีพลังสร้างสรรค์ และศักยภาพสูงในการเปลี่ยนแปลงสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสังคม และการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยเยาวชนที่เป็น อพม. จะเป็นผู้ที่ใช้ศักยภาพและสามารถเชื่อมโยงประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆให้เพื่อนได้ผ่านพ้นสภาพปัญหาโดยสามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอผ่านสายด่วน พม 1300 โทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือหากพบเห็นหรือเผชิญเหตุถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกาย กักขังหน่วงเหนี่ยว เสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ เหตุคนคุ้มคลั่ง และการมั่วสุมสามารถแจ้งเหตุผ่านช่องทางร้องทุกข์และเหตุความรุนแรงทางสังคม ผ่านระบบออนไลน์ OA ESS HELP ME เพียงแค่ระบุปัญหา แชร์พิกัด แจ้งเบอร์โทร

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่าย พม. ตำรวจ และทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือเหยื่อทันทีด้วยความรวดเร็ว จะเห็นได้ว่ามีปัญหาทางสังคมนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานที่ ดังนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน สร้างสังคมแห่งการให้ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะเยาวชนจะเป็นพลังสำคัญของสังคมในการช่วยป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู เฝ้าระวังและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม โอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ยังได้เป็นประธานรับมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 10 ชุด มูลค่า 50,000 บาท เพื่อมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 ชุด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ชุด ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา
หลังจากนั้นคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเซเว่นอิเลฟเว่นจำลอง และห้องส่งสัญญาณทางไกล โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจนักเรียนที่กำลังเรียนผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย.