นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรม”สัปดาห์ห้องสมุด”

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรม”สัปดาห์ห้องสมุด”ประจำปีการศึกษา2566
ที่ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม”สัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ,ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยครู สำนักวิชาการและนักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธี

กิจกรรม”สัปดาห์ห้องสมุด”ดำเนินการโดยแผนกเทคโนโลยีการศึกษาและวิทยบริการ สำนักวิชาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษา รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ โดยมีฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเกมไม้จังก้าท้าสติ ซีซั่น3,ฐานMath Bingo,ฐานคำพังเพยเฉลยความรู้,ฐานพยากรณ์บัตรประชาชน และฐานทำนายชื่อภาษาอังกฤษ

โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวขอบคุณคณะครูสำนักวิชาการที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกปี ห้องสมุดนั้นถือเป็นแหล่งให้ข้อมูลทางวิชาการสำหรับการเรียนการสอน โดยทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการข้อมูล สื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสื่อสาร อีกทั้งยังให้บริการเครื่องมือการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้การสนับสนุนปรับเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานบริการในห้องสมุด สร้างให้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วแก่นักเรียน นักศึกษา จึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าหาข้อมูล การทำงานเป็นกลุ่ม เป็นการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรายวิชาต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง.