นครปฐม อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยที่สูญเสียเปลือกตาและดวงตา

นครปฐม  อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยที่สูญเสียเปลือกตาและดวงตา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566  ที่ ชั้น 9 อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ “เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยที่สูญเสียเปลือกตาและดวงตา”ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566

โดยมีนายแพทย์นอาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ศูนย์ตาปลอม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้ดำเนินการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลให้แก่คนไข้ที่สูญเสียการมองเห็น สูญเสียดวงตา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ปกติสุข สามารถอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างไม่รู้สึกมีความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งดำเนินการผลิตชิ้นงานตาปลอมให้แก่คนไข้มาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1,687 ราย ซึ่งปัจจุบันก็ยังมี  ผู้ที่สูญเสียดวงตามาลงชื่อขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และมุ่งสู่การเป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูงทางจักษุวิทยาของประเทศ โดยพัฒนามาจากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่มาต่อยอด เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ คือการทำเปลือกตาปลอม เพื่อรองรับกลุ่มคนไข้ที่มีความสูญเสียและผิดรูปของบริเวณเปลือกตา ซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นคนไข้โรคมะเร็งดวงตาและหรืออวัยวะรอบดวงตา ซึ่งต้องผ่าตัดนำลูกตา อวัยวะรอบดวงตา และในบางรายอาจรวมถึงเปลือกตาออกเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้ ซึ่งคนไข้กลุ่มนี้จะมีรูปลักษณ์ที่ผิดแผก แปลกแยกจาก    คนปกติทั่วไปมากกว่าคนไข้ที่สูญเสียดวงตาเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ต้องคำนึงมากกว่าการรักษาโรคร้ายทางกายคือการรักษาจิตใจคนไข้ ให้สามารถดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และศักยภาพในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตา รวมถึง อวัยวะรอบดวงตาและเปลือกตา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตา รวมถึง อวัยวะรอบดวงตาและเปลือกตา อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ป่วยที่สูญเสียดวงตาเปลือกตา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

ซึ่งมีบุคลากรทางแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวน 250 คน ร่มโครงการฯ โดยมีทีมวิทยากร คณาจารย์ทางการแพทย์ ทางการพยาบาล เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงระดับประเทศ ให้ความรู้ เพื่อการนำองค์ความรู้พัฒนาในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความมั่นใจในการอยู่สังคมต่อไป โดยปัจจุบัน ศูนย์ตาปลอมได้พัฒนาการให้บริการที่นอกเหนือจากตาปลอมเฉพาะบุคคล เป็นการให้บริการใบหน้า เปลือกตาทดแทน และจะดำเนินโครงการนิ้วเทียมเพื่อความมั่นใจ ขยายศักยภาพของศูนย์ตาปลอม มอบนิ้วเทียม 33 นิ้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะ (นิ้ว) ให้กลับมามีความมั่นใจมากขึ้น เพิ่มอีก 1 โครงการ อีกด้วย

ไชยอนันต์  ดลชัยกรร์สกุล