นครปฐม  อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดศูนย์เลสิก รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

นครปฐม   อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดศูนย์เลสิก รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ที่ บริเวณชั้น M อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวรายงาน

ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้ให้บริการการผ่าตัดแก้ไขภาวะ สายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์หรือเลสิกมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 นับว่าเป็นโรงพยาบาลในภาครัฐ แห่งแรกที่ให้บริการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ ต่อมาเดือนสิงหาคม 2563 กรมการแพทย์ ได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องเลเซอร์รุ่นใหม่ เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมณี จานวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องเลเซอร์ชนิดเฟมโต ทั้งนี้เพื่อรองรับการให้บริการที่มีจานวนเพิ่ม มากขึ้น จนมาถึงปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์มาเป็นระยะเวลา มากกว่า 25 ปี

ผลการดาเนินการตั้งแต่เปิดให้บริการใน เดือนสิงหาคม 2563 จนถึงพฤษภาคม 2566 มีผู้ตรวจปรึกษาเลสิกจานวน 1,030 ราย บริการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ 1,408 ตา โดยมี แนวโน้มผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น โดยช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้รับบริการผ่าตัดแก้ไขสายตา เฉลี่ย 83 ตาต่อเดือน โดยข้อมูลตั้งแต่เปิดให้บริการมา พบว่าหลังผ่าตัดมีระดับการมองเห็น ที่ดกีว่าผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยได้เพิ่มบริการการตรวจประเมินสภาพตาและผา่ตัด แก้ไขสายตาในวันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวก สบาย รวดเร็ว แก่ผู้มารับบริการ