นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

โครงการ “การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2566 Creating and Controlling Automatic Robot Competition 2023 (CARC 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2566 Creating and Controlling Automatic Robot Competition 2023 (CARC 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล กล่าวต้อนรับ และผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ มีการวางแผน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ทั้งนี้ การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหุ่นยนต์โบว์ลิ่ง สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี และ ประเภท Maze Challenge ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน เพื่อให้เดินทางออกจากเขาวงกต สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมปลาย หรือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) อายุระหว่าง 15 – 19 ปี โดยการแข่งขันจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันทั้งสองประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR