กาญจนบุรี พิธีส่งมอบโครงการ “กปน.อาสาพัฒนาระบบประปาโรงเรียน

กาญจนบุรี พิธีส่งมอบโครงการ “กปน.อาสาพัฒนาระบบประปาโรงเรียน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานส่งมอบระบบประปาโรงเรียน โดยมีนางสาว ปรียา พลายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไทยธาราราม เป็นผู้รับมอบ นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง พร้อมด้วยศึกาธการจังหวัด คณะ กรอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม ในพิธี


การประปานครหลวงในฐานะรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ด้วยการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียน พัฒนาระบบน้ำบาดาล ระบบเครื่องกรองน้ำ ระบบท่อประปา จัดหาถังสูงสำหรับกักเก็บน้ำบาดาล รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับโรงเรียน เพื่อให้น้ำประปาในโรงเรียนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ และช่วยลดรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่มของโรงเรียน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม