กาญจนบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

กาญจนบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว สร้างความปลอดภัยและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมแลคแฮฟเว่น ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการจัดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566 พร้อมด้วย พันเอก ศตวรรษ อินทร์กง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี นายอุทัย ขันทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมบูรณาการในการฝึกซ้อมครั้งนี้


ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ และโรงแรมแลคแฮฟเว่น ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหว สร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติทุกระดับสำหรับการฝึกในครั้งนี้ กำหนดกิจกรรมการฝึก ๕ กิจกรรม ได้แก่ การปรับพื้นฐานการฝึก การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Tabletop Exercise: TTX) และการฝึกปฏิบัติ (Drill) และการแสดงสาธิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มูลนิธิ อาสาสมัคร
ทั้งนี้ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เน้นย้ำ เรื่องการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3 กรณีแผ่นดินไหว เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีภัยในพื้นที่ และเป็นการซ้อมตามแผนการป้องกันปกติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี