สุพรรณบุรี   ร่วมยินดีกับอาจารย์อภิมุข ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เทพทอง จากผู้แทนพระองค์

สุพรรณบุรี   ร่วมยินดีกับอาจารย์อภิมุข ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เทพทอง จากผู้แทนพระองค์
ยินดีกับ อาจารย์อภิมุข กลิ่นจันทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์ในโอกาส เข้ารับพระราชทานรางวัล เทพทอง จากท่านจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองมาแล้วรวม 20 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารมวลชน อาทิ นักวิทยุกระจายเสียง นักวิทยุโทรทัศน์ นักสื่อสารออนไลน์ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ให้ได้รับขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม องค์กรและบุคคลมีความสำคัญยิ่ง ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วโดยทางสมาคมฯ ได้นำความขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าๆ นำผู้แทนองค์กรดีเด่น จำนวน 17 คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 11 คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงจำนวน 2 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 21 จำนวน 20 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลและโล่เกียรติยศได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ ให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการดังกล่าวณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


วันที่ 24 พ.ค.2566 ที่ สำนักบารมีแม่ผีเสื้อสมุทร บ้านเลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์อภิมุข กลิ่นจันทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์ในโอกาส เปิดเผยว่า ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ รองประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนดรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ โปลิศนิวส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยถวายราสักการะ และ แสดงความยินดี โดยมีนายเทอดศักดิ์ นิมิตรศักดิ์ศิริ ที่ปรึกษา สส.สุพรรณบุรีและ คนที่เคารพนับถือ ร่วมแสดงความยินดีกว่า 200 คน
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี