เชียงราย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เปิดที่ทำการแห่งใหม่

เชียงราย  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เปิดที่ทำการแห่งใหม่ มุ่งพัฒนางานแผนครอบครัวในพื้นที่
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานเปิดที่ทำการคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ณ อาคารสำนักงาน 91/4-5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัว ลดปัญหาท้องไม่พร้อมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ คณะกรรมการ สวท และ องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สภ.เมืองเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เชียงราย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงราย และมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมในพิธี

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ดำเนินงานครอบรอบปีที่ 53 และได้เปิดที่ทำการ คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย แห่งใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์และการวางแผนครอบครัวแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ หากวางแผนครอบครัวดีจะช่วยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางด้าน ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ กล่าวว่า อนามัยมัยการเจริญพันธุ์ เป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในทุกพื้นที่ สวท ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ในการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมาย เพื่อให้ประชากรสามารถดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดการตั้งครรภภ์ไม่พร้อมตลอดจนเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ตามความต้องการ

ซึ่งสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินงานวางแผนครอบครัวในประเทศไทยมายาวนานกว่า 53 ปี เราจึงได้ดำเนินงานพัฒนาคลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย ซึ่งเป็นสถานพยาบาลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีมาตรฐาน และจัดการบริการที่เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการ คลินิกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้อนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกัน นอกจากนี้แล้วภาครัฐเองพยายาม ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สมาคมฯเองได้ผลักดันและมีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของเรา โดยคาดหวังให้คลินิกแห่งนี้มีบริการที่ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของทุกคน “ ครอบครัวไทย ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพ”