นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

นนทบุรี   วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ที่ ร.ร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา2565 โดยมีนายธำรงค์ สว่างเดือน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี,นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน),นางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์ HR Operation , ผู้แทน CP Retailink ,คณะผู้บริหาร ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์,สำนักความร่วมมือร่วมในพิธี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวรายงานว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)เปิดรับนักเรียนมาตั้งแต่ปี2548 จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม โดยใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในระบบ”ทวิภาคี” เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฎิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง มุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ตรงมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการของสถานประกอบการเป็นสำคัญ

เมื่อจบการศึกษาแล้วผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และระดับปริญญาตรีที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในปีการศึกษา2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก,สาขาการจัดการเทคนิควิทยาการนาฬิกาและสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 215คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน411คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 626 คน จากนั้น ประธานในพิธีได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จบแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนโดยจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและองค์กรตลอดไป จากนั้น ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาและขอชื่นชมกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการใช้ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช.ปวส.ทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้ยึดมั่นในคำปฏิญาณตนที่ได้กล่าวไว้ในวันนี้เพื่อจะได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ องค์กรและตัวผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต่อไป.