สิงห์บุรี จัดงานวันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา

จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา
ตามที่ได้มีการกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งถือเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2566 “วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา”ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวจุฑามาศ มาฤาษี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาด ชมรมบริหารงานบุคคล ชมรมความปลอดภัยในการทำงานทุ่งบางระจัน และสถานประกอบกิจการในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วย สนับสนุนอาหาร ของว่าง น้ำดื่มและบริจาคเงินสมทบสำนักงานเหล่ากาชาดไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างได้มีส่วนในการจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการของจังหวัดสิงห์บุรีและยังเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความเสียสละ ความสามัคคี มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมการจัดงานแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี