กาญจนบุรี รองผู้ว่าประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรม

กาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหิน-เขาสูง หมู่ที่1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พร้อมด้วย นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นางวิมลทิพย์ เวียงสิมมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้นได้กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสา จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง

 

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี