กาญจนบุรี รองผู้ว่าฯนำประชาชนจิตอาสาปลูกผักสวนครัว

กาญจนบุรี  รองผู้ว่าฯนำประชาชนจิตอาสาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่โรงเรียนวัดอินทาราม ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พันเอกบรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


โอกาสนี้ ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ประธานในพิธีฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 3 ครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นพิธีได้แยกย้ายกันไปปลูกผักสวนครัวตามจุดที่เตรียมไว้ โดยพันธุ์ผักที่นำมาปลูกมีทั้ง มะเขือ กะเพรา พริก เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานฯ ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี