ตรัง รองผู้ว่าฯประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน

ตรัง   รองผู้ว่าฯประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตรัง (กพร.ปจ.)

(9 ส.ค.2565) นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตรัง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง


คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ กลุ่มผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 21 คน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และคำสั่งที่ 5/2564 แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด จำนวน 8 คน

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จำนวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ จำนวน 4 คน ซึ่งการประชุมวันนี้ได้นำเรื่องพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตรัง พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566-2570 โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง