ตรัง มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

ตรัง  มทร.ศรีวิชัย ร่วม พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ทั้ง 12 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) วันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ภายใต้บริบท พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน .
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง ที่ห้อง Nakara Grand Ballroom เมื่อเวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และรับชมการการแสดงต้อนรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา


จากนั้น ได้รับเกียรติจากจากผู้ทรงคูณวุฒิร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อประเด็นต่างๆ อาทิ “บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม การบรรยายพิเศษจาก ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย:จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ” และ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Reimagining our work: Lessons from Knowledge Exchange in UK Higher Education Keynote Speaker Sophie Duncan, Director-Business and Strategy, NCCPE และการแลกเปลี่ยนข้อสักถาม การเสวนาในหัวข้อ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม: จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ มุ่งความสำเร็จ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ หัศนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการลงทุนและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ดำเนินการเสวนา และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


นอกจากนั้นที่ห้อง นครินทร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมกิจกรรมเสวนา การพัฒนาและวิพากษ์กรอบวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนล่างของเครือข่ายมหาวิทยาลัย พัฒนาพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยชุดประสานงานแผนงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการนำเสนอกรณีศึกษาผลงานวิชาการรับใช้สังคม นอกจากนั้นภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย จากเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565