ตรัง มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

จังหวัดตรัง  มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2565

ที่ห้องประชุมพระยารัษฎาศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดียากไร้ ขัดสนจากหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตนเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอด รักษาเอกราชวัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง


สำหรับจังหวัดตรังมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 10 รายได้แก่ 1. ด.ญ.ศรันญา คงแก้ว ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองยวน 2.ด.ญ.ณิชากร จันทะคูณ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 3.ด.ช.ธนกฤต ทองรอง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลำแคลง 4.ด.ช.ชินดนัย ถ้วนชาติ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปากปรน 5.เด็กหญิงวรรณรถ ดีเงิน ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 6.ด.ญ.ธฤตวัน จิระกุล ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยยอด กลึงวิทยาคาร 7.ด.ญ.ไอริสา ชัยสิริ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถ้มภ์ 8.นางสาวจันทรา รัญวาศรี มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 9.นางสาวโสภิตา ชัยวิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัษฎา และ 10. นายกิตตินัน เกาะสมัน ปวส.2 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ ดำเนินงานมาครบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2565 จึงได้ปรับเพิ่มจำนวนเงินทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้รับทุนการศึกษาทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ดังนี้ระดับเด็กก่อนวัยเรียนจากปีละ 1,200 บาท ปรับเป็นปีละ 1,500 บาท ระดับประถมศึกษาสามเณรจากปีละ 3,000 บาท ปรับเป็นปีละ 3,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิชาชีพระยะสั้นจากปีละ 4,000 บาท ปรับเป็น 4,500 บาท และระดับอุดมศึกษาจากปีละ 8,000 บาทปรับเป็นปีละ 9,000 บาท
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง