ตรัง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

จังหวัดตรังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (28 ก.ค.2565) ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยจังหวัดตรัง คณะสงฆ์จังหวัดตรัง และคณะสงฆ์หนใต้ 14 จังหวัด มี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมและพิธีกรรมที่ดีงามเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดอย่างยั่งยืนชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่คู่ประเทศสืบไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง