กาญจนบุรี   มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565

กาญจนบุรี   มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมแควใหญ่ (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โครงการดังกล่าว กรมการปกครอง ได้มีเป้าหมายในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นหลัก 4 ด้าน คือ การยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลสันติวิธี ยึดหลักเสียงข้างมากชอบธรรม และรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อย มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมและผลักดันให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและนำหลักการวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง มีเป้าหมายที่สำคัญในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สร้างความตระหนักรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญ กำลังใจจึงได้มอใบประกาศเกียรติคุณประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 แก่หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกรองชนะเลิศระดับจังหวัด


โดยมีนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลช่องสะเดา เป็นตัวแทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ในครั้งนี้
เกสร เสเมจันทร์ กาญจนบุรี