อ่างทอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง
วันที่21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิด “พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัด พลตำรวจตรี วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง นายอเนก นาวิกมูล บรรณาธิการสำนักพิมพ์ต้นฉบับ จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมพิธี และเข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เห็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่าปรับปรุงจนกระทั่งสวยงาม เพื่อรับใช้พี่น้องคนไทยและชาวอ่างทองได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวอ่างทองและพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สุดของการเป็นพระมหากษัตริย์ ดังนั้น สิ่งที่เป็นรากเหง้าของความสวยงามของชีวิตผู้คน คือ ประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จะทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นความรักความหวงแหนความเป็นชาติ เป็นจุดศูนย์รวมที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่แสดงกิจกรรม เช่น ภาพวาด ภาพเขียน งานศิลปะของเด็กและเยาวชนในอนาคตต่อไป จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อไปและในนามกระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณจังหวัดอ่างทอง ที่ช่วยทำให้คนอ่างทองและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการรับรู้ถึงความสำคัญความศักดิ์สิทธิ์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งหากได้รับรู้เรื่องราวก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง และขอให้ช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่กับจังหวัดอ่างทองตลอดไป


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญ สู่การรับรู้ของประชาชนชาวไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะมีผลต่อความเป็นปึกแผ่นของประชาชนและประเทศชาติ โดยภายในพิพิธภัณฑ์นำเสนอเนื้อหาประกอบภาพถ่าย แบ่งเป็น 4 โซน คือ โซนที่ 1 “อ่างทอง 1 ใน 5 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “เบญจสุทธคงคา” โซนที่ 2 “อ่างทองภายใต้ร่มพระบารมี” โซนที่ 3 “พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” (รัชกาลที่ 10) และโซนที่ 4 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปิดให้เข้าชมฟรี ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หากต้องการเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 035-611235
สาทร คชวงษ์ /รายงาน