สุพรรณบุรี  รมว.ทส Kick off ถนนสะอาด เกาะกลางสวยสร้างความปลอดภัยทางถนน

สุพรรณบุรี  รมว.ทส Kick off ถนนสะอาด เกาะกลางสวยสร้างความปลอดภัยทางถนน
ที่ ลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการประกวดถนนสะอาด เกาะกลางสวย จังหวัดสุพรรณบุรี และปล่อยขบวนรถหมวดทางหลวง มีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา ทองคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพนักงานลูกจ้างแขวงทางหลวงร่วมพิธี


โครงการประกวดถนนสะอาด เกาะกลางสวย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการให้ถนนและเกาะกลางในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบริเวณถนน เกาะกลาง ทางเท้า เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
นายจตุพล เทพมังกร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 กล่าวว่าโครงการประกวดถนนสะอาด เกาะกลางสวย จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ที่เข้ารับการประกวดโครงการฯ คือ 1.ทางสายหลัก ขอบเขตพื้นที่ระยะทาง 2 กม. (เกาะยก) 2 ทางสายรอง ขอบเขตพื้นที่ระยะทาง 4 กม. (ถนนไม่มีเกาะ) โดยแบ่งเป็นหัวข้อการให้คะแนน คือ ความสะอาดผิวจราจร ความสะอาดเกาะกลางและร่องกลาง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายทางที่ประกวด ความสวยงามและภูมิทัศน์สองข้างทางที่ประกวด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของผู้นำท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ละอำเภอเป็นผู้ให้คะแนน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าวันนี้ได้มาเปิดโครงการประกวดถนนสะอาด เกาะกลางสวย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าวันนี้พี่น้องชาวสุพรรณบุรีเรากำลังจะมาช่วยกันดำเนินรอยตามสิ่งที่พ่อบรรหาร เคยวางไว้เมื่อสิบปีก่อนภายใต้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ในการรักษาความสะอาดจังหวัดสุพรรณบุรีของพวกเราสิ่งสำคัญที่สุดพ่อบรรหาร ได้ปลูกต้นกร้าเอาไว้เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ววันนี้กลายมาเป็นประเด็นที่สำคัญที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเร่งแก้ปัญหา

วันนี้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีก 1 จังหวัดต้นแบบที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมจังหวัดคาร์บอนต่ำ การที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การรที่จะทำให้จังหวัดสุพรรณก้าวเข้าสู่สถานะคาร์บอนอินเทอนิตี้ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้เมื่อปี่ที่แล้ววันที่สิ่งต่างๆล้วนแต่ร้อยเรียงเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกัน การทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดกลายเป็นประเด็นที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือประเทศไทยแต่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกใบนี้ในการที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นสิ่งต่างๆที่อยากจะเปลี่ยนในระดับโลกหรือระดับประเทศนั้นเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเริ่มต้นได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้นการที่เราเริ่มโครงถนนสะอาด เกาะกลางสวย วันนี้เป็นการแสดงให้ทุกๆคนได้เห็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆหลานๆของเราชาวจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นต่อไปที่จะต้องมารับหน้าที่ดูแลจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องดูแลถนนหนทางต่างๆต่อจากคนรุ่นปัจจุบันต่อไป
ภัทรพล พรมพัก / สุพรรณบุรี