สิงห์บุรี เกษตรและสหกรณ์Kick off โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในเมือง

เกษตรและสหกรณ์สิงห์บุรี Kick off โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในเมือง เพื่อเพิ่มสีเขียวและเพิ่มกิจกรรมในสังคมเมือง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการเป็นโครงการ Kick off โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในเมือง ตามที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่าโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนในเมือง เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) โดยเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองรวมทั้งเพิ่มพื้นที่และกิจกรรมทางสังคมของชุมชน ในการใช้พื้นที่สาธารณะทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเมืองได้เรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยตามวิถีพอเพียง ซึ่งในการ Kick off โครงการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เลือกโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม การสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆ เช่น ฐานเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์และการอารักขาพืช ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรและการแจกกล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด มีประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม