อยุธยา เกษตรจังหวัดเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง พร้อมจัดหาช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์แก่เกษตรกร

นายไพฑูรย์  รื่นสุข  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร พยายามผลักดันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และมีความชำนาญในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกร (ต้นทาง) ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เพิ่มขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรที่มีความปลอดภัย สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย

สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย พัฒนาให้มีจุดเรียนรู้ GAP ต้นแบบ ในปีงบประมาณ 2565 กำหนดจุดเรียนรู้ในพื้นที่ ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้เป็นที่ปรึกษาสำหรับเกษตรกร และจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมทางออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรตำบล ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้เกษตรกรก่อนที่จะยื่นขอการรับรอง GAP

การจัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และให้การสนับสนุนด้านการจัดการผลผลิตร่วมกันในแบบกลุ่ม เช่น การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งปัจจุบันเกษตรกรได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เห็ด และส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดเสนา และจำหน่ายผ่านทาง Facebook ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจปลูกพืช GAP สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน