ตรัง มทร.ศรีวิชัย ส่งเสริม “การเลี้ยงกุ้งด้วยสารเสริมอาชีพโปรไบโอติก”

มทร.ตรัง ส่งเสริมอาชีพสร้างประสบการณ์เรียนรู้ วิชาสหกิจศึกษา ทดลอง “การเลี้ยงกุ้งด้วยสารเสริมโปรไบโอติก”
.
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานด้วยตนเอง ในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายวิชาเพิ่มประสบการณ์ด้านการทำงานให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการออกไปสหกิจศึกษานอกสถานศึกษา หรือนอกจังหวัดตรัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ


นายยุทธนา อาดำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์ อาจารย์ประจำวิชาสหกิจศึกษา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวเนตรนภา สุจริต นักวิชาการประมง เป็นที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ได้ทำการทดลอง “การเลี้ยงกุ้งด้วยสารเสริมโปรไบโอติก” โดยการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับการใช้ยีสต์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของกุ้ง ในบ่อเลี้ยงกุ้งพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8 เมตร ระดับน้ำลึกประมาณ 120 เซนติเมตร ระยะเวลาในการทดลองตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลารวม 65 วัน ผลการเลี้ยงได้กุ้งขนาด 65 ตัวต่อกิโลกรัม โดยนักศึกษาได้กล่าวว่า ตนได้พักในพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยจึงมีความพร้อมและสะดวกต่อการเดินทางเพื่อเข้ามาดูแลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยตนเอง ได้ดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมน้ำ การวัดคุณภาพน้ำ และการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำ รวมไปถึงการเตรียมอาหารเม็ดสำเร็จรูปเสริมยีสต์โปรไบโอติก และการให้อาหารกุ้งตามเวลา

เพื่อให้กุ้งมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีอัตราการรอดสูงที่สุด และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ศูนย์วิสาหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ส่งเสริมผลผลิตของนักศึกษาดังกล่าว จำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม ในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ผ่านการไลฟ์สดใน facebook : https://fb.watch/a4VasK2h-b/
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง