ตรัง มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรรมระบบติดตามสถานะนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรรมระบบติดตามสถานะนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า
ปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง อีกทั้งในปัจจุบันโลกได้ประสบปัญหากับโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมถึงการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาด้วย เนื่องจากเป็นถนนทางเดียวและทางแคบ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้การเดินเท้าเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงคิดนวัตกรรมระบบติดตามสถานะของนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีความทันสมัยโดยสมารถติดตาม และตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าได้ ซึ่งผลงานของนวัตกรรมดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยมีกลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่คิดค้นประดิษฐ์ในวัตกรรมดังนี้นำโดยนางสาวนุชสรา ขุนทองนายศรายุธ ประดับจันทร์นางสาวสาธินีงามไตรไรนางสาวจันทนิภา จันทร์ฉาย


นายธนชัย แก้วสองเมืองซึ่งในการประดิษฐ์นวัตกรรมดังกล่าวมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรวมถึงการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ให้เติบโตต่อไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่074-317112
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง