นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)

จังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ


วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโซติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม จัดหางานจังหวัดนครปฐม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ขนส่งจังหวัดนครปฐม นายอำเภอสามพราน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทธมณฑล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)


ซึ่งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐม (Government Center) เกิดขึ้นจากพลังประชารัฐ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ โดยผนึกกำลังนำรูปแบบความคิดการบริการประชาชนที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก มีศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการโดยมีเป้าหมายให้เป็นจังหวัดต้นแบบที่สามารถ“ให้บริการฉับไว จุดเดียวจบ ครบทุกเรื่อง” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง


สำหรับศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครปฐมได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้ใช้บริการ กว่า 176,000 คน หน่วยงานร่วมให้บริการ 10 หน่วยงาน รวม 26 งานบริการ ประกอบด้วย 1) ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 2) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม 3) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 4) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 6) อำเภอสามพราน 7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพุทธมณฑล 8) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 9) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม รวม 21 งานบริการโดยเปิดให้บริการทุกวัน ในวันจันทร์ – ศุกร์เปิดให้บริการเวลา 11.00 น.– 18.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 18.30 น. ณ ชั้น 2 โซน fashion plus ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว