สมุทรปราการ บริษัทท่าอากาศยานไทย มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
*****เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน ระดับ 10 และ 11 โดยในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้บริหารระดับสูงได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้


1. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 11)


2. นายกฤติยา ก้อนทอง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) (ระดับ 10)


3. นายอัษฎางค์ ขำคมกุล ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) (ระดับ 10)


4. นายณัฐวุฒิ รัตนสุนทร ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10)
โดยมีผลนับตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป
*********************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925