ตรัง ปศุสัตว์จังหวัดมอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายเครือข่ายการเกษตร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายเครือข่ายการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19
ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายเครือข่ายการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีและส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 10 อำเภอ นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้เกษตรกรและประชาชนได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะวิกฤตด้านอาหารบริหารโภคในครัวเรือน

ดังนั้นเพื่อลดรายจ่ายและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ โดยให้ครัวเรือน เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ตลอดจนส่งเสริมขยายผลกระบวนการเรียนรู้ระบบอินทรีย์ เกษตรผสมผสานและวนเกษตรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน จังหวัดตรังจึงได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้อนุมัติให้สำนักงานปศุสัตว์ตรังดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 500,100.-บาท โดยให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และในวันนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้กำหนด ให้มีพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอ ๆ ละ 2 กลุ่ม โดยปัจจัยการผลิตที่มอบให้ ประกอบด้วย พันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 1,500 ตัว พร้อมด้วยอาหาร อุปกรณ์ และคู่มือการเลี้ยงไก่ไข่อีกจำนวน 300 ชุด


ทางด้านนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย และในจังหวัดตรังมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และ ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งปัญหานี้ทำให้เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากภาครัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นเสบียงคลังอาหารในระหว่างที่เกษตรกรหรือประชาชนต้องอยู่ ประจำบ้าน ไม่สะดวกในการเดินทางออกนอกบ้านหรืออาจเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ที่รุนแรงขึ้น เกษตรกรสามารถมีแหล่งอาหารที่เพียงพอสมบูรณ์ ทั้งด้านพืชและสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตร โดยทำการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้เพิ่ม และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวได้บริโภคตลอดทั้งปี

ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการขยายเครือข่ายการเกษตรตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดตรัง ขึ้น มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรเสริมรายได้และบริโภคในชุมชนตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย และสามารถขยายเลี้ยงเพิ่มเติมได้อีกด้วย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง