กาญจนบุรี ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” แก่กลุ่มประชาชนที่เปราะบาง

กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” แก่กลุ่มประชาชนที่เปราะบาง
เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงพระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่จังหวัด พอ.สว. ในเบื้องต้นให้แก่จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้รับจัดสรรวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” จำนวน 6,400 โด้ส (3,200 คน) นำไปฉีดให้กับกลุ่มประชาชนที่เปราะบางในจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1 ผู้พิการ 2 ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด 3 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง/กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 พระ/นักบวช 5 ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน


นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสกลุ่มประชาชนที่เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว ผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน จัดทำแผนการฉีดวัคซีนพระราชทาน ประสานพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย รายงานการกระจายวัคซีนพระราชทาน “ชิโนฟาร์ม” (เข็มที่ 1 / เข็มที่ 2) รวมทั้งเตรียมระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ทุกสิ้นวันที่ฉีด ภายใน 24 ชั่วโมง ตามแนวทางการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มตามรายละเอียดที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด สำหรับการจัดสรรวัคซีนพระราชทาน ครั้งนี้ให้แก่ 6 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ได้แก่
1. โรงพยาบาลไทรโยค จำนวน 800 โด้ส (400 คน)
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จำนวน 800 โด้ส (400 คน)
3. โรงพยาบาลทองผาภูมิ จำนวน 2,000 โด้ส (1,000 คน)
4. โรงพยาบาลเลาขวัญ จำนวน 1,000 โด้ส (500 คน)
5. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 800 โด้ส (400 คน)
6. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1,000 โด้ส (500 คน)
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี