ตรัง พม.เปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2564 โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2564 ที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมถึงมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน
ที่กะช่องฮิลล์รีสอร์ท ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปี 2564และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น“วันแห่งครอบครัว” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าวเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว ยกย่องบุคคลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการพัฒนาครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ในปี 2564

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือจังหวัดตรัง ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น จำนวน 3 ครอบครัว และคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 1 คน หรือตามจำนวนที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดตรัง ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2564 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเชิดชูเกียรติ ในงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ต่าง Gen ต่างวัย สืบสานสร้างสรรค์ได้ …ในครอบครัว”ซึ่งจังหวัดตรังได้มีครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น จำนวน 5 ครอบครัว และคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 6 คนและมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครอบครัว อีก 6 ทุนการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ระลอกใหม่ในห้วงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจังหวัดตรังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวในห้วงเดือนดังกล่าวได้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังจึงได้จัดทำกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ขึ้นในวันนี้


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการดูแลบุตรหลานให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันสถานการณ์ของยาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างมาก มีเยาวชนและประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมาก ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและกำจัดให้หมดสิ้นไป ครอบครัวเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับบุตรหลาน คอยสั่งสอนชี้นำให้บุตรหลานไปทางทางที่ถูกต้องและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง