ตรัง มทร.ศรีวิชัยขับเคลื่อน “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เร่งประสานงานเครือข่ายภาคี ขับเคลื่อน “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน”

 


. หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะทำงาน ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในโปรแกรมที่ ๑๓ นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน


จากนั้น ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรศ.ดร. ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลโดยชุมชนสัญจร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากการหนุนเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขันแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ OTOP trader .ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนผลงานวิจัยในด้านต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง โดยมี นายสริห์ หอมหวน พัฒนาการจังหวัดตรัง, นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัด, นางสาววาสนา วิโนทัย ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ,นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และ OTOP TRADER ทั้งนี้ทุกหน่วยงานมีความยินดีให้คำแนะนำพร้อมสนับสนุนเพื่อให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง